ABDYLAQIM ADEMI

Të dhënat personale
I lindur: 20.12.1969       
                                                      
Vendi: Tetovë

Shkollimi
Shkolla fillore” “Dame Gruev” – Shemshovë

Shkolla e mesme: Gjimnazi “Kiril Pejçinoviq”” – Tetovë, Matematikë – Informatikë

Shkolla e lartë: Inxhinjer i diplomuar në lëminë e metalurgjisë, Fakulteti Politeknik , Tiranë, 1996

Studimet postdiplomike: Universiteti i Prishtinës, drejtimi: “Analiza dhe përdorimi i materialeve” , Projekt i përbashkët me Universitetin teknik – Freiberg, Gjermani.